islamevim

Kiramen katibin meleklerinin görevleri nelerdir

45.294
Kiramen katibin meleklerinin görevleri nelerdir

Kiramen katibin melekleri görevleri nelerdir ?
Bunlar, sağımızda ve solumuzda bulunan iki melektir. Sağdaki melek iyilikleri sevapları yazar. Soldaki melek de kötülükleri isyanları günahları yazar. Kur’an-ı Kerim’de bu husus şöyle anlatılır:
“O iki kaydedici (melek her yaptığınızı) kaydederken, (onlar) sağdan ve soldan (her iki tarafınızda) oturmakta olan meleklerdir. İnsan hiçbir şey söylemez ki, mutlaka yanında hazır bir (gözetleyici melek) bulunmasın. Herhangi bir insan meşru veya gayri meşru bir söz söylemez ki, illa yanında bir gözetici melek vardır. Onun bütün konuşmalarını yazar. Bu meleklerin bu hususta ki görevleri de insanların tetikte yaşayabilmelerine bir güzel vesile bulunmaktadır. Sağdaki meleğin ismi ‘Rakib’ soldakinin ismi ‘Atid’dir. Ağzımızdan çıkan her kelime kayda geçmektedir.”[Kaf Suresi: 17–18]

Gözetlemeye memur melekler insandan hiç ayrılmaksızın her an onu murakabe etmekte ve her hareketini yazmaktadırlar. Bütünüyle bu işin nasıl olduğunu da bilemediğimiz gibi keyfiyetini bilmekle de mükellef değiliz.
“Muhakkak sizin üzerinizde hafız (gözetleyici) melekler var. Kiram (değerli) kâtipler var. Her ne yaparsanız bilirler” (el-İnfitâr, 82/ 10, 11, 12).
“Hafızın” gözetleyici, amelleri ezberleyen, muhafaza eden ve koruyan anlamında tefsîr edilmiştir. Âyette hafaza melekleri “kirâmen” değerli, şerefli sıfatlarıyla anılmıştır. Melekler Allah katında şerefli ve değerlidirler (Taberî, Tefsîr, XXX, 88). Bu suretle kalplerde o şerefli meleklerin yanında utanma ve toparlanma hissi uyarılmak istenmiştir. Zira insanoğlu yüksek mevkide bulunanların huzurunda söz, hareket ve davranış bakımından bir hata yapmamak hususunda son derece dikkatli ve itinalı hareket eder. “Kirâmen” vasfıyla anlatılan meleklerin her an ve her durumda kendilerini gözetlediğini bilen kimselerde huy ve davranışlarını dikkatle ve güzel bir şekilde yapmalarıdır.

Yaptığınız bütün işler melekler tarafından muhafaza edilmektedir.
“Yaptığınız bütün hileleri meleklerimiz kaydediyor” (Yûnus, 10/21).
“İnsanın arkasında ve önünde, Allah’ın emriyle onu koruyan ve yaptıklarınızı kaydeden melekler vardır” (er-Ra’d, 13/11).
Rasûlullah (s.a.s) hafaza meleklerinin vazifelerini anlattığı bir hadiste şöyle buyurur: “Bir müslüman bir rahatsızlığa düşünce Allah onu koruyan hafaza meleklerine şöyle emreder: ” Kulumun her gün ve gecede yaptığı iyiliklerin sevabını ona bu hastalık müddetince yazın” (Dârimî, Rikâk, 56).

Gece melekleri ile gündüz melekleri sabah ve ikindi namazlarında bir araya gelirler. Allah bu meleklere “kullarım ne yapıyorlar?” diye sorar. Melekler; “Onlara vardığımızda namaz kılıyorlardı, ayrıldığımızda da namaz kılıyorlardı” derler (Buhârî, Ezân, 31, Mevâkit, 16, Nesâî, Salât, 21).
İnsanın sağ ve sol omuzlarında bulunan hafaza melekleri insanın günah ve sevaplarını kaydederler. Bu melekler insandan cima, helâ ve gusül anında bu haller bitinceye kadar ayrılırlar. Hz. Peygamber (s.a.s) “Sizden hela ve cima hali hariç ayrılmayan Kirâmen Kâtibin’e saygı gösterin. İçinizden biri banyo yaptığında bir bez parçası ile avret mahallini örtsün” Hz. Ali (r.a) da şöyle buyuru: “Avret mahalli açık olduğu melek kişiye yaklaşmaz” “Örtüsüz hamama girilince iki meleği kişiye lanet eder” (Kurtubî, el-Câ’m’î !i-Ahkâmi’l Kur’ân, XIX, 248).

Âlimler helâ ve cimâ halinde hafaza melekleri bulunmadığından dolayı, konuşmayı câiz görmemişlerdir.
Bazı âlimler kâfirlerin hafaza meleklerinin olmayacağını, çünkü onların durumunun belli olduğunu, amellerin yalnızca kötülük olduğunu, sağlarında bulunan meleklerin mü’min olmadıklarından hayır yapamayacağını ileri sürmüşlerdir. Nitekim Allahu Teâlâ şöyle buyurur: “Mü’minler alemetlerinden tanınırlar” (er-Rahman, 55/41).

Ancak genel olarak İslâm âlimleri kâfirlerin de hafaza meleklerinin olduğunu kabul etmişlerdir. Allah Teâlâ: “Kitabı solundan verilene gelince…” (el-Hâkka, 69/25) “Kitabı arkasından verilene gelince…” (el-İnşikâk, 84/10) buyurmuştur. Bu âyetler kâfirlerin kitaplarında hafaza melekleri tarafından yazıldığını gösterir. Sağda bulunup hayır yazan melekler de kendisi bir şey yazmasa da solda bulunan meleğe kâfirlerin kötülüklerini yazarken şâhitlik yapar.
Hz. Peygamber (s.a.s): “Allahu Teâla şöyle buyurmuştur: “Kulum bir günah işlemeye karar verirse onun cezasını yazmayın. Şayet o kötülüğü işlerse ona bir günah yazın. Bir iyilik yapmaya karar verirse yapmasa bile ona bir iyilik yazın. Yaparsa on iyilik yazın ” der (Müslim, İmân, 203).

Bu kudsî hadiste bildirilen karar vermek duygularla ilgili bir özellik olduğu için bunu hafaza melekleri nasıl tespit ederler meselesi tartışılmıştır. Bu husus Şüfyan es-Sevrî’ye sorulunca şöyle cevaplandırmıştır: “Kul iyiliğe karar verince ondan bir misk kokusu yükselir. Kötülüğe karar verince de leş kokusu yükselir. Bunu melekler duyar ve yazarlar” (Kurtubî, ****.e., XIX, 248). Nitekim âyet-i kerime de şöyle buyurulmuştur. “Hatırla ki (insanın) sağındo ve solunda oturan, yaptıklarını tespit eden iki melek vardır. İnsan bir söz söylemeye dursun, mutlak onun yanında (hayır ve şerrini) görüp gözetlemeye hazır bir (melek) vardır” (Kâf, 50/17, 18).

Hafaza melekleri, sağ ve sol tarafta bulunan melekler Allah katında değerli, şereflidir. Kul helâ, cimâ’, banyo gibi avret mahallerinin açılmasına sebep olacak hallerde olunca bu melekler geçici olarak ayrılır.

Etiketler:

Yorumlar
 1. feride atılan dedi ki:

  teşekkürler

 2. CANSEL KENAR dedi ki:

  melek en guzeldır allahın yardımcılarıdır

 3. alim dedi ki:

  Kirâmen Kâtibîn (Yazıcı Melekler) Melekleri gizli niyetimizde olan şeyleri de yazar mı?

  Gizli olan veya niyet edilen şeyler hayır veya şer olarak kabul ediliyorsa, yani günahlık veya sevaplık açısından bir değer ifade ediyorsa yazıcı melekler elbette bunları yazar. Bununla beraber ameli olan işlerde insan bir günaha niyet eder de onu yapmazsa günah olarak yazılmıyor, eğer bir iyiliğe niyet ederse yapmasa bile ona niyet sevabı yazılıyor.
  Allah gizli işleri bildiğinden ve bizleri de gizli işlerimizden dolayı da sorguya çekeceğinden, meleklere de gizli işlerimizi bilme yeteneği verilmiştir.Eğer gizli işlerimizi bilmeseler ve kaydetmeselerdi, ahirette çekileceğimiz sorgudan kurtulmuş olurduk.

 4. alim dedi ki:

  Kiramen Kâtibin melekleri, Allah’ın(cc) adaletinin mükemmelliğini gösteren şahitler hükmündedirler

  Kiramen Kâtibin meleklerinin görevleri, insanoğlunun her amelini yazmakla, Allah’ın adaletinin izzetini muhafaza etmek, hem de her insanın hesaba çekileceği gün için güvenilir birer şahit olmaktır.
  Çünkü hesap günü insan amelleriyle karşılaştığında “ben yapmadım, görmedim, söylemedim” deyip amellerine itiraz edebilir. Allah’ı adaletsizlik ile suçlayabilir. Adaletin sağlanması için güvenilir bir şahit huzurunda itiraz ettiği amelleri ispat edilmelidir. Bundan dolayı Allah (cc) her şeyi eksiksiz yazan Kiramen Kâtibin meleklerini her iki omzumuza koymuştur.

  Hafaza melekleri ile Kiramen Katibin melekleri aynı mıdır?

  Hafaza melekleri yani muhafaza eden, koruyan meleklerdir. Bu melekler insanları kötülüklerden, gelebilecek zararlardan koruyan meleklerdir. Kiramen Katibin Melekleri ise Kulların amellerini yazmakla görevlidir. İnsanın hayatı boyunca yaptığı, söylediği veya yapmaya, söylemeye niyetlendiği herşeyi eksiksiz olarak kayda geçirirler.

  Kiramen Kâtibin melekleri, mahkeme-i kübrada şahitlik yapabilecek niteliklere sahiptirler

  Hesap gününün öneminden dolayı bu meleklerin şahitliklerinin geçerli olması gerekir. Kiramen Kâtibin meleklerinin şahitliklerinin geçerli oluşlarına dair özellikleri şöyle belirtilmiştir:

  1-) “Hâfız” dırlar. Yani iyi ya da kötü bütün amellerimizi gözetip, korur ve unutmayarak kayda geçirirler.

  2-) “Şerefli” dirler. Allah (cc) katında saygın, görevlerinde asla kusur etmeyen meleklerdir.

  3-) “Kâtip”tirler. Amelleri yazarak sağlamlaştırıp, sabitleştirirler.

  4-) “Bilerek” yazarlar. Yani yazdıklarının ne anlama geldiğini bilirler.

  Her insanın ameli, onun cennete ya da cehenneme girmesine sebep olacağından ehemmiyetle kayıt edilir. Sonra bu amel defteri, sahipleri önünde açılır. Allah’ın kusursuz adaleti ile Kiramen Kâtibin melekleri huzurunda muhasebe eleğinden geçirilir. Adalet terazisinde tartılıp, gereken ceza ya da mükâfatlar verilir.