islamevim

vekalet alma – vekalet verme

8.549
vekalet alma – vekalet verme

Tapu işlemleri için verilen vekâletnamelerde gerekli hususlar şunlardır;

Yetkili makamlarda düzenlenmiş olmalıdır.
Düzenleme şeklinde olmalıdır.
Vekâlet verenin fotoğrafı bulunmalıdır.
Kimlik tespitinin nüfus cüzdanı veya pasaport ile yapılmış olması gerekir.
İşleme yetkisinin tam olması gerekir:

Vekilin, vekâlet veren adına tapuda işlem yapabilmesi için işleme ait yetkinin vekâletnamede açıkça yer alması gerekir. Bunun anlamı; vekâlet veren vekilden neyi yapmasını istiyorsa, onu açıkça belirtmelidir. Genel anlamda vekilin tapu sicil müdürlüğündeki tüm işleri yapmaya yetkilidir şeklinde yer alan kelimeye dayanak, her iş yerine hiçbir işi yapamayacağı görülecektir. Eğer taksim için vekâlet verilmişse, buna dayanarak satış yapamaz, gibi.

Vekâlet genel olabileceği gibi özel ve hatta daha da özel olabilir. Genel vekâlete örnek T.C. hudutları dâhilindeki taşınmazları satmaya, Özel vekalete örnek “Adana ili, Ceyhan ilçesi, Muradiye köyü/mah” belirtilerek, daha özel vekalet ise yukarıdakinin yanında ada, pafta ve parsel numarasının yanında kapı numarası da vekalete yazılırsa, bu durumda vekil sadece o taşınmaz için işlem yapabilir.

Mevcut vekâletname taşınmazın alınmasından önce tanzim edilmiş ise, vekâletname de belirtilen tarihten sonra edinilen taşınmazlar hakkında işlem yapması mümkün değildir. İş sahibi eğer yeni iktisap(kazanım) ettiği gayrimenkuller hakkında da vekili yetkilendirmek istiyorsa “gerek adıma kayıtlı ve gerekse bundan sonra edineceğim taşınmazlarımı satmaya, rehin vermeye v.s.” şeklinde bir yetkin olması gerekir.

Şekli noksanlıkların olmaması (imza, tarih, mühür vb) çıkıntı ve düzeltmeler varsa noter imzası ve mührüyle onanması, ayrıca suret vekâletnamelerde, tanzim eden makam tarafından alıkonulan aslının aynı olduğunun belirtilmesi gerekir.

Vekilin vekâletteki yetkileri başkasına devretmesi halinde devrin tevkil (vekil etme) yetkisinin yanında devredeceği yetkileri, kendisine verilen yetkilerle sınırlı olarak vekâlete açıkça yazdırmalıdır. Tapu sicil müdürlüğü ayrıca dayanak olan vekâletnamenin de birazını da isteyecektir.
Vekâletname şartlı da verilebilir. Bu durumda vekil vekâletnamedeki şartlara uyarak tapuda işlem yapabilir. Örneğin taşınmazın kime ve ne kadar fiyata satılacağı belirtilebilir. Vekâletname birden fazla kişi de vekil tayin edilebilmektedir. Ancak bu halde, vekillerin temsil yetkilerinin, birlikte veya ayrı ayrı kullanılacağı hususunun vekâletnamede belirtilmesi gerekir. Bu husus belirtilmemişse, tüm vekillerin, temsile yetkili oldukları anlaşılır. Temsil yetkisinin ayrı ayrı kullanılacağının vekâletnamede belirtilmiş olmasının, vekillerin birlikte bu yetkiyi kullanmaları engel olunabilir.

İşleme konu taşınmaz belirtilmişse, taşınmazın ada, parsel, mahalle, köy gibi bilgilerinin açık ve açık ve anlaşılır olması gerekir.

Vekâletnamenin Sona Ermesi;

Vekaletname bilirli bir iş için verilmişse, o işin tamamlanması veya belirli bir süreyi kapsıyorsa, sürenin dolması ile,
Vekil veya müvekkilin ölümü, hacir altına alınması, iflası veya gaipliğine karar verilmesi ile
Vekilin bu görevinden istifa etmesi ile sona erer.
Vekalet verenin vekili azletmesi: azil ihbarı, herhangi bir şekil şartına tabi değil ise de,tapuda yapılacak her türlü talep yazılı şekilde (dilekçe, mektup, telgraf, noterden) olmalıdır.

Etiketler:

Yorumlar
  1. alim dedi ki:

    Amman vekalet alıken veya vekalet verirken çok dikkatli olun! Vekalet almak ve vekalet vermek risk taşıyan işlemlerdir. Vekalet vermek için notere gittiğinizde, ne için vekaletname vereceğinizi mutlaka notere belirtin. Yani yanlışlıkla genel vekaletname vermeyin. Mesela bir arsanızın satışı için birine vekaletname verecekseniz bu özel vekalettir. Bu vekalette satacağınız arsanın tapu bilgileri yazılır. Siz sadece bu arsanın satışı için vekalet vermiş olursunuz. Genel vekalet verirseniz vekalet verdiğiniz kişi bütün mallarınızı satmak veya devretmek gibi haklar kazanmış olur. O nedenle daima ne işiniz varsa sadece o işinizi yaptırmak üzere o işi kapsayan vekaletname verin.